Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 675TC/ĐT NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC CẤP VỐN ĐẦU TƯ XDCB KẾ HOẠCH NĂM 2002

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Tổng công ty 91, cơ quan Trung ương các đoàn thể.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết địnhsố 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉtiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002, Bộ Tài chính hướng dẫnmột số điểm về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2002 như sau:

I. LẬP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2002

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2002 do Thủtướng Chính phủ giao tại Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 và chỉtiêu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể (sau đây gọichung là các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là UBND các tỉnh) thực hiện việc lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002,phân khai chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án (theo phụ lục 1A và phụ lục 1B kèmtheo Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcquản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựngthuộc nguồn vốn NSNN) đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Giữ nguyên tổng mức vốn đầu tư XDCB tập trung, cơ cấu vốnthực hiện đầu tư theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng, danh mục và mức vốncủa dự án nhóm A, tổng mức vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, tổng mức vốn dựán nhóm B và danh mục dự án nhóm B khởi công mới, hoàn thành năm 2002 theoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trườnghợp cần thay đổi các chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao phải được Thủ tướngChính phủ đồng ý, cần thay đổi các chỉ tiêu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưgiao phải được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý.

Phân khai chi tiết cơ cấu vốn xây lắp, thiết bị, chi phíkhác của các dự án nhóm A; phân khai mức vốn cụ thể cho các dự án quy hoạch,chuẩn bị đầu tư; phân khai mức vốn và cơ cấu vốn xây lắp, thiết bị, chi phíkhác cho các dự án nhóm B và nhóm C. Các dự án chuẩn bị thực hiện dự án (nếucó) cần ghi chú riêng trong cơ cấu vốn thực hiện dự án.

2. Các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2002 phải có đủthủ tục đầu tư theo quy định của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng (Quyết địnhđầu tư từ tháng 10/2001 về trước, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật vàtổng dự toán). Các dự án nhóm C, kể cả dự án đầu tư mới phải được bố trí đủ vốnđể hoàn thành trong 2 năm kể từ lúc khởi công.

3. Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2002 phải đảm bảocác nguồn vốn chắc chắn, bố trí tập trung và đúng tiến độ. Ưu tiên bố trí vốncho các dự án cấp bách, các dự án khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, dự án cókhả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm. Bố trí đủ vốn đối ứng cần thiếtcho các dự án ODA đã ghi kế hoạch nhằm tiến đảm bảo tiến độ theo hiệp định đãđược ký kết, đặc biệt là các dự án hoàn thành vào năm 2002. Bố trí trong kếhoạch 2002 để trả nợ khối lượng đã thực hiện vượt kế hoạch năm trước chưa cóvốn thanh toán.

4. Trong kế hoạch đầu tư XDCB thuộc ngân sách địa phương(bao gồm vốn đầu tư XDCB tập trung do Thủ tướng Chính phủ giao và các nguồn vốnkhác được để lại địa phương theo Quyết định của cấp có thẩm quyền), UBND các tỉnhcần lập riêng phần kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Thủtướng Chính phủ giao các nguồn vốn ngân sách khác, đồng thời có quy định việcđầu tư phù hợp với mục tiêu sử dụng từng loại nguồn vốn.

Các nguồn vốn ngân sách để lại đầu tư của các Bộ, ngành, cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được kế hoạch hoá và đưa vào kếhoạch đầu tư ngay từ đầu năm.

5. Các Bộ, ngành và địa phương đã được cơ quan Tài chính ứngtrước một phần vốn kế hoạch 2002 phải bố trí số vốn đã ứng vào kế hoạch của cácdự án để hoàn ứng cho ngân sách nhà nước.

Sau khi phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2002 chocác dự án, các Bộ và UBND các tỉnh gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) để theo dõi,kiểm tra và làm căn cứ cấp phát vốn đầu tư năm 2002. Trường hợp phân khai kếhoạch vốn đầu tư năm 2002 không đúng với các quy định, Bộ Tài chính sẽ có vănbản đề nghị điều chỉnh lại, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. CẤP PHÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2002

1. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh cần sớm phân khai kếhoạch chi tiết cho từng dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiệncác thủ tục đầu tư và xây dựng, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công xây dựngtheo tiến độ và nghiệm thu khối lượng để được cấp vốn thanh toán ngay từ đầunăm, tránh tình trạng thanh toán dồn vào cuối năm, gây căng thẳng cho ngân sáchnhà nước.

2. Việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo Quychế Quản lý đầu tư và xây dựng và Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp cótính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN.

Đối với các dự án đặc biệt (đê điều, thuỷ lợi vượt lũ, thoátlũ, các công trình giống, lâm sinh), áp dụng cơ chế thanh toán vốn như năm 2001(Công văn số 315 TC/ĐT ngày 10/01/2001 của Bộ Tài chính về việc cấp vốn XDCB đêđiều, công trình thuỷ lợi và giống, lâm sinh năm 2001).

3. Cơ quan Tài chính đảm bảo đủ vốn để cấp phát thanh toáncho các dự án được bố trí kế hoạch năm 2002 ngay từ những tháng đầu năm. Các Bộvà UBND các tỉnh chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư thực hiện, đồng thời phối hợpchặt chẽ với Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, không đểách tắc trong cấp phát thanh toán vốn đầu tư.