Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 3208/LĐTBXH-TL NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀCHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Trả lời Công văn số 771/THVN ngày 29/8/2001 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc thực hiện chế độtiền lương và thu nhập theo Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001 của Thủtướng Chính phủ, sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Côngvăn số 200/BTCCBCP-TL ngày 21/9/2001, Bộ Tài chính tại Công văn số 9837 TC/HCSNngày 16/10/2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2001 đối với khối sản xuất và khốiquản lý của Đài truyền hình Việt Nam là 238,6 đồng/1.000 đồng doanh thu (trongđó bao gồm cả đơn giá tiền nhuận bút).

2. Đối với khối nghiên cứu, đào tạo của Đài truyền hình ViệtNam, quỹ tiền lương năm 2001 được giao khoán là 1.238.880.000 đồng. Căn cứ vàoquỹ lương được giao khoán, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo tổ chức, sắp xếp lạiđể giảm lao động, tăng lương bình quân thực hiện.

3. Chế độ bữa ăn giữa ca: Cán bộ, công nhân viên chức làmviệc tại Đài truyền hình Việt Nam (gồm lao động trong biên chế, lao động hợpđồng và cộng tác viên của khối quản lý, khối sản xuất và khối nghiên cứu, đàotạo) được áp dụng chế độ bữa ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện chế độ bữa ăn giữa ca đối với công nhân viên chức làm việc trongdoanh nghiệp.

4. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm:

- Giao đơn giá tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc bảođảm tiền lương và thu nhập hợp lý, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng,hiệu quả thực sự của từng đơn vị;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện hệ thốngđịnh mức lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TL ngày 10/4/1997của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế trả lương theo hướngdẫn tại Công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội để bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn tiền lươngvới năng suất, chất lượng và hiệu quả của người lao động;

- Quyết toán quỹ tiền lương theo đơn giá và doanh thu thựctế thực hiện;

- Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương và thu nhậptheo đúng quy định của Chính phủ như đối với doanh nghiệp nhà nước.

5. Các chế độ nêu trên được thực hiện từ ngày 01/1/2001 vànằm trong tổng mức khoán chi theo Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng các thoả thuận trên đây của Nhà nước.