Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 239 TCT/NV5
NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG THÁNG 13

Kính gửi: Cục thuế Thành phốHồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10418/CT-ĐTNN ngày 12/12/2001 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề xácđịnh chi phí đối với tiền lương tháng thứ 13, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001của Bộ Tài chính, các khoản tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chấttiền lương, tiền công; tiền ăn giữa ca và các khoản phụ cấp, trợ cấp trả chongười lao động Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc thoảước lao động tập thể được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thunhập doanh nghiệp.

Vì vậy, đối với khoản lương tháng 13 được quy định trong hợpđồng lao động ký giữa người lao động với người chi trả thu nhập hoặc quy địnhtrong thoả ước lao động tập thể được tính vào chi phí khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế Thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.