Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3207 TCT/NV7 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢMTIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 3007/CT-NV ngày 6/8/2001 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc: "Miễn giảm tiềnsử dụng đất", Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.1c, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất quy định: "Đất sửdụng tại hải đảo, các xã thuộc biên giới, xã vùng cao, xã vùng sâu, vùng xa(theo quy định của Chính phủ về xã biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa) đểlàm nhà ở (không bao gồm đất ở tại thị tứ, thị trấn)".

Căn cứ vào quy định trên, các đối tượng sử dụng đất để làmnhà ở tại hải đảo (không phân biệt xã hải đảo hay huyện hải đảo) đều thuộc đốitượng miễn tiền sử dụng đất (trừ đất ở tại thị tứ, thị trấn).

Việc công nhận xã thuộc biên giới, xã vùng cao, xã vùng sâu,vùng xa do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; vì vậy, danh sách các xã này thường xuyên cóthay đổi. Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh liên hệ với cơ quan chức năng ở tỉnhđể nắm được các Quyết định về các xã thuộc biên giới, xã vùng cao, vùng xa ởđịa phương mình làm căn cứ thực hiện việc miễn thu tiền sử dụng đất theo chếđộ.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết vàthực hiện.