Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 586/TCT /CS
NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
THU GOM, XỬ LÝ RÁC TẦU THUỶ, THUYỀN.

Kính gửi: Cục thuế TP.Hải phòng

Trả lời công văn số 10/CT /LTPP ngày 07/01/2002 hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụthu gom, xử lý rác thải tàu thuỷ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên tàu thuỷ, thuyền doCông ty kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng liên doanh với Công ty môitrường đô thị Hải Phòng là hoạt động vệ sinh phương tiện vận tải nên thuộc đốitượng chịu thuế giá trị gia tăng, với thuế suất là 10% theo hướng dẫn tại Côngvăn số 10429 TC/TCT ngày 31/10/2001 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các Tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương về thuế suất thuế GTGT đối với các dịch vụ xửlý chất thải; không phân biệt dịch vụ cung ứng cho tàu thuỷ, thuyền của đốitượng trong nước hay nước ngoài.

Về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, xử lý ráctàu thuỷ, thuyền, nếu trong đơn giá do Ban Vật giá Chính phủ quy định;

- Chưa bao gồm thuế GTGT thì giá để tính thuế GTGT phải nộplà giá tính theo đơn giá của Ban Vật giá Chính phủ.

- Bao gồm cả thuế GTGT thì giá để tính thuế GTGT là giá tínhtheo đơn giá của Ban Vật giá Chính phủ chia (:) cho 1 + 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.