Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1747/TC /TCT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NK

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcý kiến của một số doanh nghiệp phản ảnh một số vướng mắc trong việc tính thuếnhập khẩu đối với bộ linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp các mặt hàng cơ khí- điện - điện tử. Để đảm bảo việc thực hiện tính thuế nhập khẩu thống nhất đốivới bộ linh kiện đồng bộ nhập khẩu của các mặt hàng cơ khí - điện - điện tử; BộTài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1944/1988/QĐ /BTC ngày 25tháng 12 năm 1998, Quyết định số 71/1999/QĐ /BTC ngày 06/07/1999, Quyết định số 159/2000/QĐ /BTC ngày 26/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì Thông tư 50ATC/TCT ngày 31/7/1997 của Bộ Tài chính chỉ có hiệu lực thi hành đến hết ngày31/12/2000. Từ ngày 01/01/2001, đối với các doanh nghiệp được phép nhập khẩu bộlinh kiện đồng bộ của các mặt hàng cơ khí - điện - điện tử để sản xuất, lắp ráptrong nước, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục Hải quan địa phương thực hiệntheo hướng dẫn dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện và đăng kýthực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên Bộ Tài chính -Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 bổ sung, sửa đổi Thông tư số176/1998 nêu trên, thì tính thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đạt được theoquy định tại Quyết định số 1944/1998/QĐ /BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng BộTài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký thực hiện chính sáchthuế theo tỷ lệ nội địa hoá, nếu hàng hoá được phép nhập khẩu, thì áp dụng tínhthế nhập khẩu theo nguyên tắc phân loại hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu (ápdụng phân loại và tính thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng đó ở dạng nguyênchiếc).