Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 920/CP-ĐMDN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3, KHOÁ IX

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Để khẩn trương triểnkhai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX vềtiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhànước, trong khi chờ Chính phủ thông qua chương trình, kế hoạch thực hiện Quyếtđịnh này và chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về đổi mới và pháttriển doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan của Thủtướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, trên cơ sở quán triệt tinh thần của Nghị định, triển khai ngay một sốcông việc dưới đây:

I. Các Bộ, cơ quanngang Bộ và các cơ quan thuộc Thủ tướng Chính phủ được giao nhiệm vụ chuẩn bịcác văn bản pháp quy có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, hoànthành đúng tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong quá trình chuẩn bị các văn bản cần chú ý:

Đối với các văn bản pháp quy hiện hành, tuỳ theo mức độ sửađổi, bổ sung nội dung văn bản để có hình thức văn bản cho phù hợp, như: sửađổi, bổ sung một số quy định hoặc thay thế văn bản cũ.

Đối với những chế độ, chính sách mới thì soạn thảo văn bảntheo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/1999/NĐ-CP , ngày 10tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanhnghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001;

- Dự thảo Nghị định về chuyển tổng công ty nhà nước sanghoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (mô hình mẫu và mẫu điều lệ vềtổ chức và hoạt động), hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP , ngày 28 tháng 8 năm1996 và Nghị định số 38/CP , ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về thànhlập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trướcngày 30 tháng 11 năm 2001;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/CP , ngày 02 tháng 10 năm1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, hoàn thànhtrước ngày 30 tháng 12 năm 2001.

2. Bộ Tài chính:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/1998/NĐ-CP , ngày 27 tháng6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

- Dự thảo Nghị định về cơ chế xử lý nợ đối với doanh nghiệpnhà nước, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/CP , ngày 03 tháng 10 năm1996 và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP , ngày20 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về quy chế tài chính đối với doanh nghiệp nhànước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định về quy định tiêu chí đánh giá hiệu quảvà cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước kinh doanh, hoạt động công ích, tổngcông ty nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định thành lập công ty đầu tư tài chính nhànước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

- Dự thảo Quyết định thành lập công ty mua bán nợ và tài sảncủa doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2001.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Dự thảo Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dưtrong quá trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành trước ngày 10 tháng11 năm 2001.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP , ngày 28 tháng 3 năm1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP , ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ vềđổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, hoànthành trước ngày 31 tháng 01 năm 2002.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg , ngày 10tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đốivới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhà nước vàdoanh nghiệp độc lập quy mô lớn, hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2002.

4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ:

Dự thảo Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo Đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2001.

5. Thanh tra Nhà nước:

Sửa đổi khoản 2 Điều 13 Pháp lệnh chống tham nhũng về mứcmua cổ phần của cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhànước cổ phần hoá, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2001.

6. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Dự thảo Chỉ thị hướng dẫn phân loại doanh nghiệp nhà nước,hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2001.

II. Về chỉ đạo thựchiện.

1. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty 91 sơ kết tình hình sắp xếp, đổimới doanh nghiệp nhà nước năm 2000 và 9 tháng đầu năm 2001, đánh giá thực trạngtừng doanh nghiệp thuộc mình quản lý để chuẩn bị sắp xếp doanh nghiệp tronggiai đoạn 2001- 2005.

2. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

- Chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị toàn quốc của Chính phủ vềđổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước vào tháng 11 năm 2001 để quán triệtNghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3; phổ biến chương trình, kế hoạch củaChính phủ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3; phổ biến các cơ chế, chính sáchmới; lấy ý kiến về các cơ chế, chính sách chuẩn bị ban hành; hướng dẫn về tiếntrình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thời kỳ 2001 - 2005.

- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty91 thực hiện nhiệm vụ nêu trên và giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khaiNghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khoá IX.

Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộvà cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Chủtịch Hội đồng quản trị tổng công ty 91 căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên có kế hoạchtriển khai cụ thể.