Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 387 TCT/NV6
NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHUYỂN LỖ
CỦA CÔNG TY BỊ SÁT NHẬP

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9532/CT-NV ngày 13/11/2002 của Cục thuế về việc chuyển lỗ của Công ty bị sátnhập, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục IV, Phần C Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiét thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định: "Đối với trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể, phásản,... thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế là sau 45 ngày, kể từ ngày cóquyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩmquyền..."

Tại điểm c Điều 108 Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 quy định: "Sau khi đăng ký kinh doanh,công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu tráchnhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tàisản khác của công ty bị sáp nhập".

Theo các quy định trên thì công ty bị sáp nhập phải đượcquyết toán để xác định các khoản phải nộp NSNN và phải nộp trưóc khi thực hiệnsáp nhập, nếu chưa nộp thì công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm nộp thay.Trường hợp qua quyết toán xác định kết quả kinh doanh lỗ thì không được hạchtoán số lỗ đó vào kết quả kinh doanh của công ty nhận sáp nhập.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.