Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC BƯU ĐIỆN SỐ 947/TCBĐ-KTKH
NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC CƯỚC THUÊ KÊNH
VIỄN THÔNG NỘI HẠT

Kínhgủi: Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Tổng cục Bưu điện đãban hành các Quyết định: số 490/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 6 năm 2001 về việcban hành cước thuê kênh viễn thông trong nước, số 491/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21tháng 6 năm 2001 về việc ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốctế, số 626/2001/QĐ-TCBĐ ngày 13 tháng 8 năm 2001 về việc ban hành cước thuêkênh viễn thông nội tỉnh. Theo các quy định hiện hành về quản lý giá cước hiệnnay của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính - Viễnthông Việt Nam ban hành giá cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt. Hiện nayviệc cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt chưa có cạnh tranh, Tổng cụcBưu điện đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định giá cướcthuê kênh viễn thông nội hạt như sau:

1. Đối với các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng:

1.1. Phạm vi liên lạc nội hạt là toànbộ thành phố.

1.2. Mức cước thuê kênh viễn thôngnội hạt:

- Trường hợp hai điểm kết cuối tại các quận nội thành, mỗihuyện ngoại thành, mức cước không vượt quá 25% mức cước cùng tốc độ vùng 2 Bảngcước thuê kênh viễn thông trong nước ban hành kèm theo Quyết định số490/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điệnvề việc ban hành cước thuê kênh viễn thông trong nước.

- Trường hợp một điểm kết cuối tại các quận nội thành và mộtđiểm kết cuối tại huyện ngoại thành, hai điểm kết cuối tại hai huyện ngoạithành, mức cước không vượt quá 50% mức cước cùng tốc độ vùng 2 Bảng cước thuêkênh viễn thông trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 490/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hànhcước thuê kênh viễn thông trong nước.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

2.1. Phạm vi nội hạt là địa giới hành chính các quận nộithành; mỗi huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Mức cước thuê kênh viễn thông nội hạt không vượt quá25% mức cước cùng tốc độ vùng 2 Bảng cước thuê kênh viễn thông trong nước banhành kèm theo Quyết định số 490/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 6 năm 2001 của Tổngcục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông trongnước.