Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3138/TCHQ-KTTT
NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC DÁN TEM VÀ XỬ LÝ THUẾ NK

Kính gửi : - Cục Hải quan thành phố HảiPhòng

- CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời Công điện số 107/QLT ngày 5/7/2001 của Cục Hải quanthành phố Hải phòng về việc xử lý thuế nhập khẩu và dán tem mặt hàng: máy điềuhoà. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BNV-TCQH ngày 16/3/1998 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cụcHải quan.

- Căn cứ Công văn số 2453 TCT/NV3 ngày 4/7/2001 của Bộ Tàichính.

Mặt hàng: Máy điều hoàkhông khí thuộc đối tượng dán tem; Trường hợp chỉ nhập riêng cục nóng hoặc cụclạnh thì vẫn thực hiện việc dán tem và được dán vào mặt trên bên phải của cụclạnh.

Đối với hành vi quay vòngtờ khai nhập khẩu, nhằm trốn tránh việc dán tem thì xử lý: nếu hàng hoá nhậpkhẩu lưu thông trên thị trường không có đầy đủ các chứng từ hợp pháp (như: Tờkhai Hải quan, Biên lai thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT...) thì coi là hàng nhậplậu, phải bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và tịch thu hànghoá theo quy định tại điểm 6 Thông tư số 17/1999/TT /BCT ngày 5/2/1999 của BộTài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn chứng từ đốivới hàng lưu thông trên thị trường. Trường hợp có đủ căn cứ pháp lý để chứngminh việc phối hợp quay vòng tờ khai nhập khẩu nhằm trốn tránh việc dán tem thìđề nghị đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định củaLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định về xử phạt vi phạm tronglĩnh vực Hải quan.

Trường hợp áp mã số, thuếsuất đối với mặt hàng "cục nóng", "cục lạnh" đề nghị các đơn vị căn cứ hàng hoáthực nhập khẩu, đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu hiện hành và các nguyên tắcphân loại hàng hoá nhập khẩu theo Biểu thuế tại Thông tư số 37/1999/TT-BCT ngày7/4/1999 của Bộ Tài chính để xử lý đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng và các đơn vị biết và thực hiện.