Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BẢOHIỂM Xà HỘI VIỆT NAM SỐ 136/BHXH-QLT
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐÓNG HBXH
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xãhội các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trungương

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ (thông báo số 4958/VPCP-VX ngày 19/10/2001 của Vănphòng Chính phủ; Sau khi thống nhất vớiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4105/LĐTBXH-BHXH ngày20/12/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Bảo hiểm xã hội Việt Namhướng dẫn việc khoanh nợ và giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao độngđang làm việc tại các doanh nghiệp cà phê Nhà nước thuộc Tổng Công ty cà phêViệt Nam và do địa phương quản lý như sau:

1. Các doanh nghiệp cà phê có khó khăn được nợ tiền đóngBHXH đến hết năm 2002 và hoàn nợ dần vào năm 2003; Mức lương tối thiểu làm căncứ đóng BHXH tại từng thời điểm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác định danh sách người laođộng tham gia BHXH và số tiền của từng doanh nghiệp cà phê nợ BHXH đến thờiđiểm tạm ngừng đóng BHXH; Thực hiện đối chiếu hàng quý tình hình tăng, giảm sốlao động, quỹ lương tham gia BHXH theo quy định.

3. Trong thời gian nợ tiền đóng BHXH, người lao động trongcác doanh nghiệp này được hưởng các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn laođộng. Hàng tháng, quý sau khi được cơ quan BHXH các cấp thẩm định chứng từ, hồsơ hưởng các chế độ BHXH, đơn vị sử dụng lao động tạm ứng để chi trả cho ngườiđược hưởng. Cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp kinh phí thanh toán khi đơn vị sửdụng lao động tiến hành hoàn nợ, cấp kinh phí thanh toán vào quý, năm nào thìquyết toán vào quý, năm đó; Trường hợp đơn vị sử dụng lao động và người laođộng yêu cầu giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp 1 lần hoặc chuyển đơnvị công tác thì đơn vị sử dụng lao động phải đóng đủ tiền nợ BHXH của người laođộng, để được giải quyết chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các doanhnghiệp cà phê Nhà nước thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo Bảo hiểm xã hộiViệt Nam xem xét giải quyết.