Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3074/TCHQ-KTTT
NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NK CUNG CẤP CHO BỆNH VIỆN K

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến của BộTài chính tại Công văn số 6510 TC/TCT ngày 12/7/2001 về việc: gia hạn nộp thuếGTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho Bệnh viện K; Tổng cục Hảiquan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối với thiết bị, máy móc loại trong nước chưa sản xuấtđược do Công ty thiết bị y tế TW I Hà Nội trúng thầu nhập khẩu để cung cấp choBệnh viện K tạo tài sản cố định theo dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tếBệnh viện K (theo Quyết định số 2947/QĐ-BYT ngày 28/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Ytế), thì thời hạn nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu được gia hạn đến ngày31/12/2001.

2. Yêu cầu Công ty Thiết bị y tế TW I Hà Nội phải có camkết: đến ngày 31/12/2001 thực hiện nộp đủ số tiền thuế GTGT được gia hạn chậmnộp, nếu sai phạm phải chịu phạt do chậm nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện.