Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 232 TCT/NV7
NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC
CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tại buổi toạ đàm củaTổng cục thuế với doanh nghiệp ngày 14/11/2001, đại diện Tổng Công ty Cà phêViệt Nam có kiến nghị:

- Đề nghị áp dụng việc miễn thuế SDĐNN cho một số hộ nôngtrường viên như các hộ dân khác.

- Đối với phần sản phẩm cà phê được khoán thực chất là nôngtrường thu mua để bán hộ nhưng Cục thuế vấn tính thuế GTGT?.

- Hiện nay các nông trường gặp khó khăn, phải thanh lý mộtsố tài sản để thu hồi vốn nhưng vẫn phải chịu thuế GTGT đề nghị Tổng cục thuếxem xét không thu.

- Đề nghị TCT xem xét xử lý nợ đọng NSNN từ các năm trước.

Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN)thì các nông trường được nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích sản xuất nôngnghiệp thuộc đối tượng nộp thuế SDĐNN cho Nhà nước và được xét miễn, giảm thuếSDĐNN theo Luật định. Trường hợp các hộ nông trường viên nhận khoán từ chăm sócthu hoạch và nộp sản phẩm theo hợp đồng khoán với các nông trường cà phê thì hộnông trường viên không phải là đối tượng trực tiếp nộp thuế SDĐNN cho Nhà nước;Vì vậy không thuộc diện được xét miễn, giảm thuế SDĐNN.

- Trường hợp nông trường trực tiếp trồng cà phê và giaokhoán vườn cà phê cho các nông trường viên, các nông trường viên giao nộp sảnphẩm khoán bằng cà phê cho nông trường, sau đó nông trường bán sản phẩm cà phêtươi, hoặc sơ chế, thì các sản phẩm này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Trường hợp nông trường thu mua sản phẩm cà phê tươi kể cảmua sản lượng cà phê vượt khoán của các nông trường viên theo giá thoả thuận đểkinh doanh bán ra thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% và được khấu trừ thuếGTGT đầu vào theo tỷ lệ là 2% trên giá trị cà phê tươi thu mua theo bảng kêđúng như quy định tại Điểm 1b, Mục II, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Tại mục II, phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quyđịnh các đối tượng không chịu thuế GTGT không bao gồm các loại tài sản cố định,vật tư khi thanh lý nhượng bán. Vì vậy đơn vị thanh lý tài sản, vật tư, thìphải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế.

- Về xử lý nợ đọng NSNN từ các năm trước của doanh nghiệp sẽđược thực hiện theo Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướngChính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộpngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khókhăn do nguyên nhân khách quan. Khi có Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn đơnvị liên hệ với Cục thuế địa phương để được xử lý theo đúng chế độ.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng công ty Cà phê Việt Nam đượcbiết.