Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 2665/LĐTBXH-BHXH NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC
GIẢI QUYẾT CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC
TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 932/UB-VX ngày 7/7/2000 và Công văn số 1682/UB-VX ngày 6/12/2000 của Uỷ bannhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị giải quyết cho một số đối tượng tiếp tục hưởngtrợ cấp mất sức lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

Đối với những trường hợp hai vợ chồng đều thuộc diện hếtthời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, thân nhân liệt sỹ già yếu, không cókhả năng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn tại Côngvăn số 417/LĐTBXH ngày 12/2/1996 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó nêu rõcác đối tượng này, nếu hết thời hạn hưởng trợ cấp thì Bảo hiểm xã hội tỉnh,thành phố giải quyết cho tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển danh sách của các đốitượng gửi kèm theo 2 công văn nói trên đến Bảo hiểm xã hội tỉnh làm thủ tụcgiải quyết cho tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động.