Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 537/TCT /NV1
NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 659/CV-CT-2001 ngày 11/12/2001 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về xét đối tượngđược giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: "Đối với những cơ sở sản xuất, kinhdoanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong những nămđầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn số thuế tính theomức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp".

Căn cứ quy định trên đây, các doanh nghiệp thành lập saungày 1/1/1999, nếu thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bịlỗ do phát sinh thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thutrức đây cũng được miễn, giảm thuế GTGT. Mức thuế GTGT được giảm tương ứng vớisố lỗ nhưng không vượt quá số chênh lệch giữa số thuế GTGT phải nộp với mứcthuế tính theo thuế doanh thu trước đây. Số thuế doanh thu được xác định để làmcơ sở miễn, giảm thuế GTGT cho đơn vị theo doanh thu của năm miễn, giảm thuếGTGT tính quy đổi với mức thuế doanh thu phải nộp trước đây.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sóc Trăng biết vàthực hiện.