Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3317 TCT/CS NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2001
VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 1360/CT-NV ngày 30/7/2001 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giảm thuếTNDN đối với DNNN hoạt động công ích; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 32/1998/TT-BTC ngày17/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và các khoản thungân sách đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

1/ Việc xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiệnnhư sau:

Đối với DNNN đang hoạt động công ích được duyệt bổ sung vốnđể tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao, nếu có lãi được giảm thuế TNDNbằng số vốn được duyệt bổ sung, nhưng mức giảm thuế tối đa không quá 50% sốthuế TNDN phải nộp trong năm xét giảm thuế.

Thủ tục, trình tự xét giảm thuế:

Để có cơ sở xét giảm thuế, đơn vị phải gửi hồ sơ xin giảmthuế đến cơ quan thuế có thẩm quyền, hồ sơ gồm có:

- Đơn xin giảm thuế có ý kiến xác nhận của cơ quan thuế trựctiếp quản lý về việc đơn vị đủ điều kiện được xét giảm thuế và số thuế được xétgiảm.

- Quyết định phê duyệt bổ sung vốn của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

- Báo cáo tài chính năm và báo cáo quyết toán thuế năm củađơn vị.

Thẩm quyền xét giảm thuế:

- Cục trưởng Cục thuế xét và quyết định giảm thuế cho cáctrường hợp có mức giảm thuế đến 100 triệu đồng.

- Tổng cục trưởng Cục thuế xét và quyết định giảm thuế chocác trường hợp có mức giảm thuế trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính xét và quyết định giảm thuế cho cáctrường hợp có mức giảm thuế trên 500 triệu đồng.

2/ Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích mới được thànhlập nếu có đủ điều kiện theo luật định thì được xét miễn thuế, giảm thuế theoquy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật thuế thu nhập doanhnghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.