Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 465/VPCP-KTTH
NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA
PHÒNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Bộ Thương mại

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Tài chính

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Saukhi xem xét báo cáo và đề nghị của Bộ Thương mại (Công văn số 402 TM-VP ngày 08tháng 10 năm 2001), ý kiến của Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ (Công văn số 274/BTCCBCP-TCCB ngày 31 tháng 10 năm2001), của Bộ Tài chính (Công văn số 10756 TC/TCDN ngày 09 tháng 11 năm 2001),của Bộ Ngoại giao (Công văn số 156 CV/NG-TCCB ngày 22 tháng 01 năm 2002) vềhoạt động của Phòng Thương mại trong cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài, PhóThủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợpvới Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổngkết, đánh giá kết quả và những tổn tại trong hoạt động của Phòng thương mạitrong cơ quan Đại diện của ta ở nước ngoài, trên cơ cở đó xây dựng đề án tổchức lại bộ máy và cơ chế chính sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt độngcủa phòng Thương mại phù hợp với Nghị định số 74/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10năm 2001 của Chính phủ.

2. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tàichính và các Bộ, ngành quản lý sản xuất xây dựng đề án hoạt động xúc tiếnthương mại, làm rõ nội dung công tác này trong từng ngành hàng xuất khẩu; tráchnhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ quan đại diện của Việt Nam ởnước ngoài. Trên cơ cở đó, quy định cơ chế tạo nguồn kinh phí hợp lý cho hoạtđộng xúc tiến thương mại. Trước mắt, việc chi hỗ trợ xúc tiến thương mại thựchiện theo Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính; chưa thành lập quỹ xúctiến thương mại riêng.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc các Phòng Thương mại trong cơquan Đại diện của ta ở nước ngoài được thuê người nước sở tại để hỗ trợ côngviệc tại những địa bàn Bộ Thương mại xét thấy cần thiết: kinh phí thực hiện doPhòng Thương mại thu xếp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

4. Về hệ số sinh hoạt phí, hàm cấp củacán bộ Phòng Thương mại trong cơ quan Đại diện của ta ở nước ngoài, giao BộNgoại giao bàn với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Thươngmại để có phương án giải quyết cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng, tiếp xúc của các Phòng Thương mại; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Ngoạigiao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc sử dụng con dấu để giao dịch của phòng Thương mại thựchiện theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Thương mại, các cơ quanliên quan biết, thực hiện.