Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 796/CV-NHNN3
NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/1998/NĐ-CP

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốccác chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
tỉnh, thành phố.

Ngày 15/8/1998 Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 61/1998/NĐ-CP về công tác thanh tra, kiểm tra đốivới các doanh nghiệp. Qua triển khai thực hiện, các chi nhánh Ngân hàng Nhànước phản ảnh vướng mắc về thời hạn thanh tra theo điều 15 của Nghị định. Ngânhàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 3390/VPCP-VII ngày 28/7/1999 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủtướng Chính phủ: "Cho phép ngành Ngân hàng được thực hiện thời hạn thanhtra đối với đối tượng thanh tra là các đơn vị hạch toán kinh doanh". Cụthể là:

- Các sở giao dịch;

- Các chi nhánh và công ty trực thuộc hạch toán kinh doanh:

- Công ty trực thuộc hạch toán độc lập.

Mỗi đơn vị trên là một đối tượng thanh tra, áp dụng thời hạnthanh tra là 30 ngày và được gia hạn tối đa không quá 30 ngày theo đúng nộidung tại Điều 15 Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các đơn vị thực hiện. Trongquá trình thanh tra. có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Ngân hàng Nhà nước(Thanh tra Ngân hàng) để nghiên cứu giải quyết.