Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2659 TCT/NV3
NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GTGT

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn số 2694/TCHQ-KTTT ngày 02/07/2001 của Tổng cục Hải quan kiến nghịkhông truy thu thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuếGTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp Công tyTNHH Sinh nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất10%, nhưng cơ quan Hải quan đã thu theo mức thuế suất 5% và Công ty cũng đãviết hoá đơn bán hàng theo mức thuế suất thuế GTGT 5% thì:

- Ngoài việc truy thu bổ sung 5% thuế GTGT khâu nhập khẩuCông ty phải viết hoá đơn bổ sung thuế GTGT đầu ra 5% và yêu cầu doanh nghiệpmua hàng thanh toán bổ sung 5% thuế suất thuế GTGT.

- Nếu Công ty không viết được hoá đơn bổ sung thuế GTGT 5%khâu bán ra thì Công ty vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo mức thuếsuất thuế GTGT 10% (khoản chênh lệch 5% phải nộp bổ sung thuế GTGT đầu ra khôngđược hạch toán vào chi phí mà sử dụng thu nhập sau thuế thu nhập của Công ty đểbù đắp).

Tổng cục thuế có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàtrả lời đơn vị.