Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3400 TCT/NV1 NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC KÊ KHAI NỘP THUẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 307/CT-NV ngày 6/8/2001 của Cục thuế hỏi về việc tính thuế GTGT đối với việc mởrộng kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1 Mục III Phần B và điểm 2 Mục II Phần C Thông tưsố 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT đã hướng dẫn cụ thể đối tượng áp dụng tính thuế theo phương phápkhấu trừ thuế và việc kê khai thuế GTGT phải nộp đối với cơ sở phụ thuộc củacác cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, cụ thể như sau:

- Đối với cơ sở xây dựng, lặp đặt có tổ chức các đơn vị phụthuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trìnhthực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính không kê khai xác định được thuế GTGTđầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo qui định thì đơn vị xây dựng, lắp đặthoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xâydựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toáncông trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt cótrách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ qui định với cơ quan thuếnơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tínhvào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòngtrụ sở chính. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện xây dựng công trình,hạng mục công trình ở địa phương khác sử dụng mã số thuế, hoá đơn của đơn vịcấp trên; sử dụng Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 07 C/GTGT ban hành kèm theoThông tư này).

- Đối với Công ty có các cơ sở trực thuộc hạch toán phụthuộc ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đóng trụ sởchính của Công ty trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu thì thực hiện kêkhai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở của cơ sở hạch toán phụthuộc; nếu là hàng hoá điều chuyển nội bộ từ Công ty về để bán thì lập hoá đơntheo quy định tại điểm 5.7 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêutrên).

Căn cứ vào các qui định trên thì các cơ sở phụ thuộc của cácCông ty; doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại tỉnh Kon Tum đều phải đăng kýnộp thuế tại Kon Tum và thực hiện tính thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừthuế (trừ trường hợp hoạt động xây dựng lắp đặt nói trên). Trường hợp cơ sởkinh doanh cần áp dụng việc kê khai, nộp thuế GTGT khác với qui định trên thìcơ sở kinh doanh phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.

Việc hướng dẫn về sử dụng hoá đơn nêu tại Công văn số 4788TCT/AC ngày 26/10/2000 của Tổng cục thuế không phải là hướng dẫn kê khai nộpthuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và hướngdẫn thực hiện.