Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 88/CP-QHQT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Kínhgửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kếhoạch và Đầu tư,

Tài chính, Ngoại giao

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Xét đề nghị của Ngânhàng Nhà nước tại công văn số 1475/NHNN-QHQT ngày 05 tháng 12 năm 2001 về kếtquả đàm phán Dự án "Phát triển giáo viên tiểu học", Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phát triển giáo viêntiểu học" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nướctại công văn nói trên.

- Bộ Ngoại giao thôngbáo cho WB việc uỷ quyền ký Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án "Phát triểngiáo viên tiểu học" sau khi có uỷ quyền của Chủ tịch nước.