Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 3626/LĐTBXH-QLLĐNN NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC
KÝ XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT VÀ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, MẪU DẤU

Kính gửi: - Các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan TW các Đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban Lao động ĐàiLoan đã có một số thay đổi trong chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài, theođó từ ngày 9/11/2001 tất cả lao động nước ngoài trước khi sang làm việc tại ĐàiLoan phải có bản cam kết về lương và các chi phí liên quan khác mà người laođộng phải nộp. Bản cam kết do người lao động và Doanh nghiệp cung ứng lao độngViệt Nam ký có xác nhận của Cơ quan chủ quản Doanh nghiệp (có mẫu kèm theo).Bản cam kết là điều kiện tiên quyết để Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tạiHà Nội, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh cấp thịthực nhập cảnh vào Đài Loan và khi lao động sang đến Đài Loan phải nộp cho chủsử dụng lao động để xin cấp thẻ lao động.

Để đảm bảo việc đưa lao động vào làm việc tại Đài Loan khôngbị gián đoạn, sau khi trao đổi với Đại diện Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắctại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, Cơ quanTrung ương các Đoàn thể chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Cán bộ, của Quý Cơ quan (Vụtổ chức - cán bộ, ban Tổ chức -Cán bộ, Ban Tổ chức - Cán bộ phong trào, Ban Tổchức - Chính sách), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kỹ xác nhận bản cam kết nói trên. Đểkịp làm thủ tục cấp visa cho lao động vào Đài Loan, đề nghị Quý cơ quan gửi gấpbản đăng ký mẫu dấu và chữ ký (theo phụ lục đính kèm) đến Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.