CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2920/TCHQ-GSQL
NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NGÀY NGHỈ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Sau khi xem xét báocáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về những vướng mắc, khó khăn trongviệc phân công, bố trí lực lượng trực tiếp làm thủ tục hải quan đối với hànghoá XNK, phương tiện vận tải XNC ngoài giờ hành chính và trong các ngày nghỉ kểtừ khi thực hiện Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướngChính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ. Trên cơ sở ý kiến tham gia của một sốdoanh nghiệp, Ban, Bộ, ngành liên quan, Tổng cục Hải quan có một số quy định cụthể như sau:

1. Tại các đơn vị Hải quan cửa khẩu; cảng biển, cảng hàngkhông quốc tế, đường bộ, đường sắt, đường sông, bưu cục ngoại dịch, bưu cụckiểm quan v.v..., căn cứ nhu cầu công việc thực tế để bố trí lực lượng tại cácbộ phận nghiệp vụ có liên quan thực hiện việc giám sát, quản lý và làm các thủtục hải quan cần thiết đối với hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC theo quytrình nghiệp vụ tại cửa khẩu, trên cơ sở biên chế hiện có để đảm bảo liên tục24/24 giờ trong các ngày của tuần như cơ quan vận tải và các lực lượng chứcnăng khác cùng hoạt động tại cửa khẩu. Nếu công việc phát sinh thường xuyên, cóquy mô đủ bố trí theo chế độ ca, kíp thì bố trí lại lực lượng hiện có trongtoàn Cục theo hướng tinh gọn các phòng tham mưu, tăng cường lực lượng trực tiếpthực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu và các địa điểm làm thủ tục hải quan; trường hợpquá thiếu, không có lực lượng để bố trí thì kiến nghị bổ sung biên chế.

2. Tại các nơi làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu:

2.1. Công việc tiếp nhận hồ sơ để đăng ký tờ khai hàng hoánhập khẩu thực hiện theo chế độ làm việc 48 giờ/tuần (trừ ngày chủ nhật).

2.2. Các công việc làm thủ tục hải quan thuộc quy trìnhnghiệp vụ như: kiểm tra hàng hoá, tính và thu nộp các loại thuế, v.v... đượcphép làm ngoài giờ hành chính của ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngàynghỉ theo quy định, nhưng chỉ được kéo dài tối đa đến 22 giờ cùng ngày;

Riêng đối với việc kiểm hoá hàng nhập khẩu trong ngày làmviệc bình thường (trừ các ngày nghỉ theo quy định), nếu đến 22 giờ cùng ngày màviệc kiểm tra 01 Container/01 toa xe hàng hoá vẫn chưa thực hiện xong thì đượcphép kiểm tra hết container/toa xe đó; các container/toa xe còn lại Hải quanlập biên bản chứng nhận, niêm phong lại hàng hoá để sang ngày hôm sau tiếp tụckiểm tra. Trường hợp hàng hoá NK chuyển tiếp thuộc diện được phép chuyển về nhàmáy, xí nghiệp, công trình, kho chuyên dụng, kho bảo thuế khu chế xuất, xínghiệp chế xuất, kho ngoại quan nằm trong hoặc nằm ngoài khu công nghiệp, khucông nghệ cao thì Hải quan lập biên bản chứng nhận, giao cho doanh nghiệp chịutrách nhiệm bảo quản để ngày hôm sau kiểm tra tiếp.

Những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị địnhsố 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộluật Lao động như: xử lý sự cố trong sản xuất; giải quyết công việc cấp báchkhông thể trì hoãn; xử lý kịp thời các mặt hàng tươi sống, công trình xây dựngvà sản phẩm do yêu cầu nghiêm ngặt của công trình không thể bỏ dở được, khôngthể chuyển sang ngày hôm sau để kiểm tra thì Lãnh đạo Cục hoặc Lãnh đạo đơn vịcấp cửa khẩu/cấp tương đương đã được Lãnh đạo Cục uỷ quyền xem xét, giải quyếttừng trường hợp cụ thể.

3. Đối với hàng nhập khẩu chuyển tiếp:

3.1. Hải quan cửa khẩu không làm thủ tục cho hàng nhập khẩuchuyển tiếp được vận chuyển từ cửa khẩu về các địa điểm làm thủ tục hải quanngoài khu vực cửa khẩu vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ.

Riêng ngày thứ 7 hàng tuần vẫn giải quyết làm thủ tục chuyểntiếp hàng hóa như các ngày làm việc bình thường. Trong trường hợp này, Lãnh đạođơn vị hải quan nơi mở tờ khai hàng NK chuyển tiếp phải có ý kiến bằng văn bảnvề biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ đối với lô hàng chuyển tiếp đó, gửi Hảiquan cửa khẩu nơi có hàng chuyển tiếp (gửi kèm bộ hồ sơ hàng chuyển tiếp) đểgiải quyết theo quy định hiện hành.

3.2. Những lô hàng nhập khẩu chuyển tiếp đã được Hải quancửa khẩu cho làm thủ tục chuyển tiếp, nhưng đến ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễmới vận chuyển về đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu thì doanhnghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hoá và thông báo cho Hảiquan tại các địa điểm này biết, để có kế hoạch cử cán bộ trực, giám sát hànghóa nguyên Containers, nguyên kiện, chưa kiểm hoá, tính thuế...

3.3. Những lô hàng nhập khẩu theo quy định được chuyển tiếptừ cửa khẩu đến các nhà máy xí nghiệp, công trình, kho chuyên dụng, kho bảothuế, khu chế xuất, xí nghiệp chế xuất, kho ngoại quan nằm trong hoặc nằm ngoàikhu công nghiệp, khu công nghệ cao để kiểm tra và hoàn thành thủ tục, được làmngoài giờ hành chính của ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngày nghỉ theocác quy định tại Công văn này.

4. Đối với hàng xuất khẩu: Cơ quan hải quan tạo thuận lợi đểgiải quyết làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính trong ngày làm việc bìnhthường hoặc vào các ngày nghỉ theo đề nghị của doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp muốn làm thủ tục hải quan ngoài giờ hànhchính thuộc các ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngày nghỉ theo quy định,phải đăng ký bằng văn bản (có thể bằng Fax) với cơ quan Hải quan nơi làm thủtục hải quan cho hàng hóa XNK trước 16 giờ của ngày làm việc bình thường.Trường hợp người làm thủ tục hải quan không có điều kiện để trở về trụ sở doanhnghiệp làm văn bản đăng ký được (trường hợp trụ sở doanh nghiệp ở xa nơi làmthủ tục hải quan) thì bản đăng ký với cơ quan Hải quan không yêu cầu phải đóngdấu, người làm thủ tục hải quan chỉ ký, ghi rõ họ tên vào bản đăng ký.

Trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu cần nhận khẩn cấphàng hoá ngoài giờ hành chính thuộc ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngàynghỉ theo quy định, thì chỉ cần liên hệ trực tiếp và thông báo với Lãnh đạo hảiquan cửa khẩu về kế hoạch nhận hàng khẩn cấp để được giải quyết cụ thể.

6. Tổng cục Hải quan giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục Hảiquan tỉnh, thành phố chỉ đạo giải quyết việc làm thủ tục hải quan ngoài giờhành chính của ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngày nghỉ theo quy định.Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thànhphố có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Lãnh đạo đơn vị Hải quan cấp cửa khẩu/cấptương đương quyết định. Cán bộ, công chức Hải quan được phân công làm ngoài giờhành chính hoặc vào các ngày nghỉ phải có đủ thẩm quyền giải quyết các vấn đềcó liên quan đến các thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK. Nghiêm cấm cán bộ,công chức hải quan lợi dụng việc làm việc ngoài giờ hành chính để giải quyếtcông việc chậm trễ, cố tình gây phiền hà, tiêu cực đối với doanh nghiệp.

7. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có kế hoạchcụ thể để tổ chức, bố trí lại lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu, hải quan tạicác địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài khu vực cửa khẩu, các lực lượng hảiquan liên quan tại Cơ quan Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương, triển khai thực hiện chế độ làm việc ngoàigiờ hành chính của ngày bình thường và vào các ngày nghỉ trong tuần theo quyđịnh của Bộ Luật Lao động, đảm bảo cán bộ, công chức làm đủ giờ lao động theoquy định; thực hiện việc nghỉ bù hoặc thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờvà phụ cấp làm đêm cho cán bộ, công chức đúng quy định hiện hành của Nhà nước;đồng thời phải chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có liên quan tăng cường công táckiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh cáctrường hợp lợi dụng việc làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và vào cácngày nghỉ để buôn lậu và gian lận thương mại.

Nhận được Công văn này, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh,thành phố tổ chức quán triệt thực hiện và phải thông báo công khai cho cácdoanh nghiệp XNK và các đơn vị liên quan trong địa bàn tỉnh, thành phố biết vềcác nội dung thuộc Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khókhăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo kịp thời về Tổng cục đểxin ý kiến chỉ đạo.