Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3824 TCT/NV4 NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Công văn số 886/CT-NV ngày 10/9/2001 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc vướng mắc thu lệphí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c4 mục 3 phần I; điểm a mục 2 phầnII Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trướcbạ thì: Không thu lệ phí trước bạ đối với đất được nhà nước giao cho các tổchức, cá nhân sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để kinh doanh nhà mà tổ chức,cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quyđịnh của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà đề ở, để kinh doanh nhà nghỉ,khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác); "Diện tích đấtchịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích đất trong khuôn viên thuộc quyền sửdụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩmquyền".

Do đó, tổ chức, cá nhân sử dụng đất được nhà nước giao(không phân biệt đã nộp tiền sử dụng đất hay được miễn nộp tiền sử dụng) vàomục đích xây dựng nhà để cho thuê (kể cả chung cư và ký túc xá sinh viên) thìphải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng với cơ quan nhà nướccó thẩm quyền. Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích đấttrong khuôn viên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã được ghitrong Quyết định giao đất. Nếu tổ chức, cá nhân đó được phép hoạt động kinhdoanh nhà, sử dụng đất được giao để xây nhà để bán thì không phải nộp lệ phítrước bạ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà căn cứ vào tình hình cụ thể,thực hiện đúng quy định.