Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3529 TCT/NV7 NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC
ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4500/CV-CT ngày 29/8/2001 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc "Miễn,giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách", Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 1.2 Mục I Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất quy định: "Hộ gia đìnhthuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sửdụng đất một lần...".

Tại điểm 1.7 Mục I Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: "Người được xét miễn, giảmtiền sử dụng đất thì diện tích đất sử dụng phải gắn với nơi đăng ký hộ khẩuthường trú của người đó; Trường hợp người sử dụng đất đã chuyển về ở với concháu hoặc đã chuyển đi nơi khác không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặcđã chết thì phải có đơn và xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi người đó có đấtsử dụng và nơi đăng ký hội khẩu thường trú về việc được xét miễn, giảm tiền sửdụng đất".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp hộ Ông A là đối tượngchính sách thuộc diện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất, khi đăng ký cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại phường II; Trướcđây Ông A có hộ khẩu thường trú tại phường I và chuyển đến đăng ký hộ khẩuthường trú tại phường II và được UBND phường I và phường II xác nhận chưa đượcmiễn, giảm tiền sử dụng đất thì nay hộ Ông A thuộc diện được xét miễn, giảmtiền sử dụng đất tại phường II.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biếtvà thực hiện theo đúng chế độ.