Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10127 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 25- 09/CV ngày 25/09/2001 của Công tyThương mại Dịch vụ Thành Long phản ánh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàngmáy phát điện; Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩuưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danhmục sửa đổi, bổ sung một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhkèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tàichính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫncách phân loại hàng hoá theo danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuếnhập khẩu; thì:

Mặt hàng máy phát điện thuộcnhóm 8501, trong đó:

- Máy phát điện 1 chiều DC cócông suất không quá 750W thuộc mã số 85013190, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC cócông suất trên 750W nhưng không quá 37,5KW thuộc mã số 85013210, thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC cócông suất trên 37,5KW đến 75KW thuộc mã số 85013290, thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi 5% (năm phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC cócông suất trên 75KW nhưng không quá 375KW, thuộc mã số 85013320, thuế suất thuếnhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC cócông suất trên 375KW thuộc mã số 85013490, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (khôngphần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC cócông suất không quá 12,5KVA thuộc mã số 85016110, thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC cócông suất trên 12,5KVA đến 75KVA, thuộc mã số 85016120, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC cócông suất trên 75KVA nhưng không quá 375KVA, thuộc mã số 85016200, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC cócông suất trên 375KVA nhưng không quá 750KVA, thuộc mã số 85016300, thuế suấtthuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC cócông suất trên 750KVA, thuộc mã số 85016400, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (khôngphần trăm).

Công suất của máy phát điện đượchiểu là công suất danh định tối đa của máy phát điện đó (công suất thiết kế).

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉđạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện. Công ty Thương mạiDịch vụ Thành Long được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan được xử lý cụ thể.