Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4177/TCHQ-KTTT
NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG
NẮP CHỤP TRÊN, NẮP CHỤP DƯỚI CỦA BỒN CHỨA INOX

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 13/9/2001, Bộ Tàichính có Công văn số 3637 TCT/NV3 về việc "Phân loại mặt hàng nắp chụp trên,nắp chụp dưới của bồn chứa inox". Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện nhưsau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệulực từ ngày 1/1/1999); Danh mục Biểu thuế thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tưsố 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mụcBiểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan thế giới; thì:

Mặt hàng nắp chụp trên, nắp chụp dưới ở dạng để gắn, ép liềnvới phần thân bồn chứa inox để tạo thành bồn chứa inox hoàn chỉnh, loại có dungtích trên 300 lít được phân loại cùng với bồn chứa inox, thuộc nhóm 7309, mã số73090090, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3% (ba phần trăm) và thuế suất thuếGTGT là 5% (năm phần trăm).

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để các đơn vịbiết và thực hiện.