CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11052 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ TÍNH THUẾ NK CÁC CHI TIẾT LINH KIỆN NK ĐỂ LẮP RÁP CÁC MẶTHÀNG CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
NGUYÊN CHIẾC CÓ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU DƯỚI 30%

Kính gửi: - Tổng cụcHải quan

Đồng kính gửi: - Uỷ ban nhândân các tỉnh thành phố trực thuộc
Trung ương

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc
Chính phủ

Bộ Tài chính nhận đượccông văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số doanh nghiệp phản ánh những vướngmắc trong việc phân loại mặt hàng nhập khẩu là bộ linh kiện điện thoại, bộ linhkiện đồng hồ nước tại một số hải quan cửa khẩu. Để việc phân loại, tính và thuthuế nhập khẩu đối với các linh kiện, chi tiết nhập khẩu để lắp ráp mặt hàngđiện thoại, đồng hồ nước và những mặt hàng cơ khí - điện - điện tử nguyên chiếccó mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi dưới 30% được thống nhất, Bộ Tài chínhhướng dẫn việc thực hiện như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Danhmục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàngtrong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo một số Quyết định của Bộtrưởng Bộ Tài chính; Nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuếnhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tàichính, tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồnghợp tác Hải quan thế giới; thì:

Các mặt hàng cơ khí - điện - điện tử có mức thuế suất nhậpkhẩu ưu đãi cho sản phẩm nguyên chiếc dưới 30% được lắp ráp từ những linh kiện,chi tiết rời (các chi tiết, linh kiện rời có thể là những sản phẩm đã hoànthiện nhưng chưa lắp ráp hoặc ở dạng chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đãcó đặc trưng cơ bản của thành phẩm để lắp ráp với nhau bằng các phương tiện lắpráp đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu hoặc có thể bằng đinh tán hoặc hàn), thựchiện phân loại theo nguyên tắc sau đây:

1. Trường hợp nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ(nhập đầy đủ các chi tiết rời của một sản phẩm) được phân loại vào cùngnhóm/phân nhóm/mã số và mức thuế quy định cho mặt hàng nguyên chiếc.

2. Trường hợp nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời khôngđồng bộ (nhập không đầy đủ các chi tiết rời của một sản phẩm) thì phân loạitheo từng nhóm/phân nhóm/mã số và mức thuế quy định cho từng chi tiết, linhkiện theo nguyên tắc phân loại của Biểu thuế.

Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ vào nguyên tắc phân loạinêu trên chỉ đạo thống nhất việc phân loại và tính thu thuế nhập khẩu các mặthàng linh kiện, chi tiết nhập khẩu để lắp ráp các mặt hàng cơ khí - điện - điệntử nguyên chiếc có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi dưới 30% được thốngnhất, phù hợp với quy định hiện hành đồng thời hướng dẫn biện pháp quản lý,tránh lợi dụng.