Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4199 TCT/NV4 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÍ, LỆ PHÍ

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh BìnhThuận

Trả lời Công văn số 2646/TC-HCSN ngày 18/9/2001 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bình Thuận về mứctrích lập quỹ khen thưởng từ nguồn thu phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tàichính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP củaChính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước quy định: "Chi trích quỹkhen thưởng cán bộ công nhân viên trực tiếp tổ chức thu phí, lệ phí. Mức tríchquỹ khen thưởng bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lươngthực hiện".

Do đó, đối với một tổ chức thu phí, lệ phí thì mức trích quỹkhen thưởng bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 tháng lương thựchiện không phân biệt tổ chức đó được phép thu một hay nhiều loại lệ phí.