Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BANTỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 121/BTCCBCP- TL
NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHỤ CẤP CHỨC VỤ LàNH ĐẠO

Kính gửi: Hội Luật gia Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 253/HLGVN ngày 12/8/1999 của Hội Luật gia Việt Nam đề nghị giải quyết chế độ phụcấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ chuyên trách Hội; Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 199/TCCP ngày 6/5/1994 của Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ đã quy định đối tượng cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chuyên tráchcủa Hội được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Hội do ngân sách Nhà nước cấpnhư sau:

- Chủ tịch (hoặc Tổng thư ký trong trường hợp hội không cóchức danh Chủ tịch) hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,1.

- Một Phó Chủ tịch (hoặc một Phó Tổng thư ký trong trường hợphội không có chức danh Phó Chủ tịch) hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,85.

Đối với các chức danh lãnh đạo khác còn lại tuỳ theo khảnăng kinh phí của Hội có thể vận dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Nhà nướcquy định và do Hội tự quyết định.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin trân trọng phúc đáp đểquý Hội biết.