Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 54 BXD/KH NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1992
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRANH THỦ VÀ QUẢN LÝ
KẾ HOẠCH VIỆN TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Từ năm 1978 đến nay BộXây dựng đã tiếp nhận và triển khai một số dự án do các nước, các tổ chức quốc tế và chương trình phát triểnLHQ tài trợ. Các đơn vị chủ trì dự án, các cơ quan phối hợp cũng như các Vụquản lý chức năng của Bộ đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng viện trợ quốctế vào các mục tiêu phát triển của ngành. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, vàquản lý viện trợ còn nhiều thiếu sót, nhược điểm, hiệu quả sử dụng viện trợchưa cao.

Nhằm tăng cường côngtác tranh thủ và quản lý viện trợ của ngành từ các tổ chức quốc tế trong tìnhhình mới, Bộ quy định như sau:

1. Mọi tổ chức sản xuất kinh doanh, các cơ quan nghiên cứu,các trường cũng như các Vụ quản lý chức năng của Bộ đều có quyền và trách nhiệmtìm kiếm tranh thủ sự viện trợ từ các tổ chức quốc tế, bao gồm các nguồn: Việntrợ ODA, các tổ chức thuộc LHQ và không thuộc LHQ, các tổ chức khu vực liênquốc gia và các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức ngân hàng thế giới và ngânhàng phát triển Châu á, các liên doanh hay hợp tác kinh doanh v.v... sau khiđược chấp nhận hoặc ghi nhận viện trợ, đều phải báo cáo về Bộ (Vụ kế hoạch) đểtổng hợp trình các cơ quan Nhà nước và để Bộ quản lý điều hành thống nhất theokế hoạch và cân đối các điều kiện vật chất và các nguồn vốn trong nước, bảo đảmviệc tiếp nhận và sử dụng viện trợ đúng hướng, hiệu quả cao.

2. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ giao Vụ Kế hoạch chủ trìphối hợp với Vụ KHKT, HTQT và những vụ chức năng liên quan căn cứ chiến lượcphát triển của ngành và chủ trương của Nhà nước lập các kế hoạch và đề án tranhthủ sự viện trợ của tổ chức quốc tế nói trên, các kế hoạch thu hút đầu tư nướcngoài, vốn trong nước, cân đối các điều kiện vật chất để tiếp nhận các dự ánnước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn ngành. Cùng với các Vụ quảnlý chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu chủ trương nhu cầu,khả năng, nội dung và các hình thức thu hút đầu tư, viện trợ; bảo đảm hướng dẫnxây dựng các dự án đúng luật quy định, giúp Bộ tổ chức xem xét và trình các cơquan chức năng Nhà nước phê duyệt.

Đối với những dự án UNDP đang thực hiện và những dự án thuộctài khoá 4 (1992-1996), đặc biệt là những dự án thực hiện theo phương thức mới"Quốc gia điều hành". Vụ kế hoạch phải thường xuyên phối hợp với chủdự án và các chức năng liên quan bảo đảm kịp thơì và đúng mục tiêu những đónggóp hai bên mà Chính phủ và UNDP đã thoả thuận; đồng thời hướng dẫn và tạo điềukiện cùng các đơn vị cơ sở tiếp tục tìm kiếm và xác định những khả năng mới thuhút viện trợ bổ sung thuộc tài khoá mới trong khuôn khổ những hướng ưu tiên củaChương trình quốc gia được duyệt.

Bộ quy định và thông báo để các đơn vị trực thuộc biết vàthực hiện.