Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 309/LĐTBXH-TL NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM2001 ĐỐI VỚI DNNN

Kínhgửi: - Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành,lĩnh vực

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc TW

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công tyhạng đặc biệt

Căn cứ quy định tạiNghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lươngvà thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công tyhạng đặc biệt:

1. Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 28/CP trong năm2000 theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/LĐTBXH-TT , Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày10/4/1997 và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày31/3/2001.

2. Năm 2001 trên cơ sở định mức lao động đã đăng ký với cơquan có thẩm quyền theo quy định tạiThông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ,các doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương và thẩm định, ra quyết định trướcngày 30/4/2001.

Đối với các doanh nghiệp không xây dựng và đăng ký định mứclao động theo đúng quy định thì sẽ không giao đơn giá tiền lương và quỹ lươngthực hiện của doanh nghiệp được quyết toán tối đa trên cơ sở số lao động thựctế có mặt, hệ số lương cấp bậc bình quân của công nhân, viên chức theo quy địnhtại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểuchung do Chính phủ quy định.

3. Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiềnlương năm 2001, các doanh nghiệp căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh đượctạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương đượcthẩm định năm 2000.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quảntrị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng thựchiện đúng quy định của Nhà nước.