Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 2835/LĐTBXH-BHXH NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC THAM GIA BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG CÁC HỢP TÁC Xà

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội nhận được Công văn số 208/CSPL-KT ngày 16 tháng 4 năm 2001 củaLiên minh các hợp tác xã Việt Nam về việc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốđã ngừng thu bảo hiểm xã hội của người lao động trong các hợp tác xã làm ảnhhưởng đến quyền lợi của người lao động. Vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động đã và đang đóng bảohiểm xã hội, yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện bảo hiểm xãhội đối với những người lao động nói trên.