Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4006 TCT/NV2 NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỜI ĐIỂM TÍNH THU SỬDỤNG VỐN

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 11338/CT-NV ngày 14/9/2001 của Cục thuế hỏi về việc thu sử dụng vốn NSNN, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001; Thông tưsố 13 TC/TCT ngày 28/2/1991; Thông tư số 89 TC/TCT ngày 31/12/1992; Thông tư số33 TC/TCT ngày 13/6/1997 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp doanh nghiệp dùng giá trị quyền sử dụng đất (tiềnthuê đất) góp vốn liên doanh thì số tiền thuê đất góp vốn liên doanh là phầnvốn Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp tiền thu sử dụngvốn theo quy định, thời điểm tính và nộp tiền thu sử dụng vốn NSNN được tính từthời điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh. Do vậy nếu doanh nghiệpdùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh từ năm 1991 trở lại đây phảiáp dụng thu sử dụng vốn theo tỷ lệ thu theo từng thời kỳ được quy định tại cácThông tư nêu trên.

Riêng tỷ lệ thu 0,15%/tháng theo NQ số 05/2001/NQ-CP ngày24/5/2001 của Chính phủ được thực hiện từ năm 2001, vấn đề này Bộ Tài chính sẽcó Thông tư hướng dẫn chung.

Tổng cục thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện.