CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3979/TCHQ-GSQL
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÔNG BÁO C/O CỦA MIANMAR

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3308/TM-CATBD ngày22/8/2001 của Bộ Thương mại thông báo danh sách nhà chức trách có thẩm quyềncấp và ký C/O đối với hàng dệt của Mianmar do Đại sứ quán Mianmar tại Hà Nộichuyển tới. Tổng cục Hải quan sao gửi bản danh sách này (kèm theo Công văn) đểHải quan các tỉnh, thành phố đối chiếu và thực hiện khi làm thủ tục đối vớinhững lô hàng dệt có xuất xứ của Mianmar trong trường hợp có nghi vấn về xuấtxứ của lô hàng

SPECIMEN SIGNATURE OF PERSON AUTHORISED TO SIGNCERTIFICATE OF ORIGIN AND EXPORT VISA

STAMP SEAL

KHIN MU MU

ASSISTANT GENERAL MANAGER

MARKETING DEPARTMENT

MYANMA TEXTILE INDUSTRIES

KHIN MU MU

ASSISTANT GENERAL MANAGER

MARKETING DEPARTMENT

MYANMA TEXTILE INDUSTRIES

KHIN MU MU

ASSISTANT GENERAL MANAGER

MARKETING DEPARTMENT

MYANMA TEXTILE INDUSTRIES