Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4549/TCHQ-KTTT
NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỦ TỤC HOÀN THUẾ
XĂNG DẦU CUNG ỨNG TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 9276 TC/TCT ngày 1/10/2001 của Bộ Tài chính về việc thủ tụchoàn thuế đối với xăng dầu cung ứng tàu biển nước ngoài. Tổng cục Hải quanhướng dẫn cụ thể như sau:

Xăng dầu (lấy từ nguồn xăng dầu tạm nhập - tái xuất) do cácdoanh nghiệp đầu mối nhập khẩu bán cho doanh nghiệp cung ứng tàu biển để cungứng cho tàu biển nước ngoài được xét hoàn thuế nhập khẩu. Khi nhập khẩu xăngdầu bán cho các doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầuphải nộp đủ thuế theo quy định. Sau khi doanh nghiệp cung ứng đã bán xăng dầucho tàu biển nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị cơ quan hải quan giảiquyết hoàn thuế đối với xăng dầu bán cho doanh nghiệp cung ứng đã cung ứng chotàu biển nước ngoài.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanhnghiệp có hàng hoá thuộc đối tượng trên nộp bộ hồ sơ xét hoàn thuế và giảiquyết thủ tục hoàn thuế theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Bộ hồ sơ để làm thủ tục hoàn thuế bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp;

- Văn bản cho phép của Bộ Thương mại trong đó có ghi rõ hàngtạm nhập tái xuất;

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thanhkhoản và xác nhận thực xuất, thực nhập của cơ quan Hải quan về số lượng, chấtlượng và chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người bán và ngườimua;

- Hợp đồng, hoá đơn bán hàng cho doanh nghiệp cung ứng tầubiển;

- Biên lai nộp thuế nhập khẩu;

- Bản kê khai của doanh nghiệp cung ứng tầu biển về sốlượng, giá trị xăng dầu mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã cung ứng chotầu biển nước ngoài, chứng từ thanh toán của các hãng tầu nước ngoài. Giám đốcdoanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản kê khai này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và triển khai thực hiện.