Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3980/TCHQ-GSQL
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỦ TỤC
NHẬP KHẨU GIỐNG THUỶ SẢN

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 07/9/2001 Vănphòng Chính phủ có Công văn số 4122/VPCP-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ về việc xử lý thủ tục nhập khẩu giống thuỷ sản; về vấn đề này;Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tại cửa khẩu làm thủ tụcnhập khẩu giống thuỷ sản đúng quy định và nhanh chóng, nhằm hạn chế việc congiống bị chết, gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiêmkhắc kiểm điểm, xử lý kịp thời công chức, đơn vị Hải quan cố tình gây thiệt hạicho doanh nghiệp trong việc làm thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc vượt thẩmquyền, kịp thời báo cáo về Tổng cục để chỉ đạo.