Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10626 TC/VT NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 64/2001/QĐ-TTG

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộcChính phủ,

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân

Trong thời gian qua,việc thực hiện thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án là hàng hoá đãqua sử dụng ở hầu hết các đơn vị chưathực hiện đúng theo quy định tại Điều 18 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợphi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ:

- Một số trường hợp vẫn đề nghị nhận các loại hàng cấm nhậpkhẩu như quần áo cũ, ô tô cũ.

- Hầu hết các lô hàng đã được gửi đến cảng Việt Nam mới đượctrình xin phép tiếp nhận và không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của bêntài trợ là hàng hoá còn chất lượng 80% trở lên. Kết quả là, có trường hợp saukhi nhận hàng, đánh giá chất lượng hàng chỉ còn 50-60%.

- Một số lô hàng viện trợ đã qua sử dụng không được trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc được phê duyệt sai thẩm quyền (thay vì phảiđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đã phêduyệt).

Từ tháng 5/2001 đến nay có 36 trường hợp trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, trong đó chỉ có một trường hợp trình xin phê duyệt trướckhi thông báo cho bên viện trợ gửi hàng.

- Hồ sơ gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt ở một số trường hợp không đầy đủ. Ví dụ: Chỉ có công văn đề nghị, khôngcó văn bản thoả thuận hay thông báo viện trợ của tổ chức tài trợ, không ghi rõsố lượng mặt hàng, giá trị, tình trạng hàng hoá… như quy định tại Điều 5 khoản2 của Quy chế, đã gây mất thời gian bổ sung hồ sơ.

Để khắc phục những tồn tại này, thực hiện đúng Quyết định số64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị cácđồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBNDtỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân (hoặc cấp có thẩmquyền quyết định thành lập đối với các tổ chức không có cơ quan Trung ương) chỉđạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận viện trợ phi dự án là hànghoá đã qua sử dụng đúng quy định tại Điều 5 khoản 2, Điều 6 khoản 1e và Điều 18của Quy chế. Cụ thể:

- Mọi khoản viện trợ là hàng hoá đã qua sử dụng, đủ giá trịthấp, cũng phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Không thoả thuận nhận các mặt hàng thuộc diện cấm nhậpkhẩu (được quy định trong Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủtướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005).

- Hàng đã qua sử dụng phải có chứng nhận chất lượng của cơquan có thẩm quyền của nước bên tài trợ là hàng hoá đó còn chất lượng 80% trởlên.

- Chỉ được thông báo cho bên viện trợ gửi hàng khi đã đượccấp có thẩm quyền cho phép.

- Hồ sơ để trình phê duyệt gồm:

+ Công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị cho phép nhận viện trợcủa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan nganh Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quanTrung ương của các tổ chức nhân dân.

+ Văn bản thoả thuận, cam kết hoặc thông báo viện trợ củabên tài trợ (bằng tiếng nước ngoài và dịch ra tiếng Việt) kèm các chi tiết cụthể mục đích, nội dung viện trợ, danh mục, số lượng, trị giá lô hàng.

+ Xác nhận của cơquan có thẩm quyền bên nước tài trợ là hàng hoá còn chất lượng 80% trở lên.

+ Kế hoạch phân phối cho từng đơn vị về số lượng và giá trịtrong trường hợp nhà tài trợ gửi chung cho nhiều đơn vị.

Văn bản gửi Bộ Tàichính để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để các cơ quan có ý kiến tham gia. Đốivới các khoản viện trợ có các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyênngành của Bộ, ngành nào thì phải có ý kiến của các Bộ, ngành đó.

Sau khi đủ hồ sơ hợp lệ và có ý kiến của các cơ quan liênquan Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quanTrung ương của các tổ chức nhân dân phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thựchiện đúng các quy định này.