Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1620/TCHQ-GSQL
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
CÁC ĐIỀU 28, 29, 30, 32 LUẬT HẢI QUAN

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4722/VPCP-PC ngày 08/10/2001 về việc chophép Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30, 32 của Luật hảiquan trước ngày 01/01/2002, Tổng cục Hải quan đã ban hành Bản quy định tạm thờivề quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thựchiện thí điểm các Điều 28, 29, 30 và 32 của Luật Hải quan kèm theo Quyết địnhsố 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 (Quyết định này đã được gửi tới các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương), trong đó một số quy định về thể thức hành chính trong công tác nghiệp vụhải quan có thay đổi so với các quy định tại các văn bản của Tổng cục Hải quanđã ban hành và đang còn hiệu lực, cụ thể như sau:

1. Về thông báo thuế: Các văn bản hiện hành của Tổng cục Hảiquan quy định phải là lãnh đạo Hải quan cửa khẩu ký và đóng dấu tròn đơn vịhành chính Hải quan cửa khẩu, nay trong Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ ngày10/10/2001 tại các điểm c. Bước 3 Mục II; điểm b. Bước 5. Mục III quy định: Độiphó Đội thủ tục hải quan phụ trách khâu kiểm tra tính thuế hàng hoá có tráchnhiệm ký xác nhận trên Giấy thông báo thuế. Giấy thông báo thuế được đóng dấutreo (dấu tròn đơn vị hành chính Hải quan cửa khẩu) ở góc bên trái phía trêngiấy Thông báo thuế;

2. Về thẩm quyền của công chức hải quan ký xác nhận thôngquan hàng hoá trên tờ khai hải quan các văn bản hiện hành của Tổng cục Hải quanquy định chỉ cấp lãnh đạo Hải quan cửa khẩu hoặc cấp tương đương mới được ký,đóng dấu tròn sau khi ký để xác nhận lô hàng đã làm hoàn thành thủ tục hảiquan, hay trong Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 quy định là PhóChi cục trưởng (điểm d. Bước 2. Mục II; điểm b. Bước 3; Mục III) hoặc Đội phóĐội thủ tục hải quan (Điểm f. Bước 3. Mục II; điểm d. Bước 4. Mục III và điểmf. Bước 5. Mục III). Trên tờ khai hải quan (HQ-99-XNK) tại ô 47 được đóng dấutiêu đề nghiệp vụ hải quan "Đã làm thủ tục hải quan" thay cho dấutròn hành chính Hải quan cửa khẩu để xác nhận hàng hoá đã thông quan.

Tổng cục Hải quan xin thông báo đến các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biếtđể chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện tốtchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.