Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8545/TC /TCT NGÀY 10 THÁNG 9NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI LàI TIỀN GỬI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 266/CV-VPI ngày 28/6/2001 của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Bản tham luận củaNhóm hoạt động Ngân hàng) về vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiềngửi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì lãitiền gửi, lãi cho vay thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối vớicác đối tượng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại ViệtNam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn tại điểm 2, mục 1, phần C,Thông tư số 169/1998/TT-BTC, lãi tiền vay là thu nhập từ các khản cho vay dướibất kỳ hình thức nào kể cả thu nhập từ chứng khoán, trái phiếu. Thuật ngữ"thu nhập từ khoán cho vay dưới bất kỳ hình thức nào" thực chất làlãi suất (interest) trả cho các khoản tiền vay, tiền gửi, chứng khoán, tráiphiếu. Các tổ chức phát hành chứng khoán, trái phiếu và các Ngân hàng khi huyđộng vốn đều sử dụng các hình thức vay như đi vay, nhận gửi tiền, phát hànhchứng khoán, trái phiếu và trả lãi theo lãi suất thỏa thuận.

Theo thông lệ quốc tế, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần cóđiều khoản quy định đối với lãi tiền vay (interest). Tại Bình luận mẫu OECD,thuật ngữ "lãi tiền vay" cũng được giải thích bao gồm cả lãi tiềngửi, chứng khoán, trái phiếu.

Như vậy, lãi tiền gửi thuộc đối tượng điều chỉnh của Thôngtư số 169/1998/TT-BTC là phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thônglệ quốc tế.

2. Về trách nhiệm khấu trừ thuế của các Ngân hàng

Nguyên tắc của việc kê khai nộp thuế đối với các tổ chức, cánhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số169/1998/TT-BTC là Bên Việt Nam phải có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuếtrước khi thanh toán tiền cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. HIện tại, nhiềuNgân hàng đã thực hiện nguyên tắc này khi thanh toán cho các nhà thầu nướcngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc các khoản vay. Vì vậy, trường hợp Ngânhàng thanh toán lãi cho các đối tượng gửi tiền, đối tượng cho vay thì các Ngânhàng phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các đối tượng gửi tiền, cho vay là phùhợp với quy định hiện hành của Luật thuế. Để trang trải các chi phí cho việcthu, nộp thuế, Ngân hàng sẽ được hưởng 0,8% số tiền thực tế thu được trước khinộp vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước.

3. Về việc thực hiện khấu trừ thuế

Ngày 10/5/2001. Bộ Tài chính đã có Công văn số 4245/TC /TCThướng dẫn việc các Ngân hàng thực hiện khấu trừ thuế trước khi chi trả lãi tiềngửi cho các tổ chức nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC .Việc khấu trừ thuế áp dụng đối với các khoản lãi tiền gửi phát sinh kể từ ngày1/1/2001. Riêng đối với lãi tiền gửi phát sinh từ các tài khoản đứng tên các cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam thì tạm thời chưa thu thuế thu nhập đốivới các khoản lãi tiền gửi của các cá nhân này.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải thích và hướng dẫn để cácNgân hàng biết và thực hiện.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Ngân hàng Nhà nước.