Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4424 TCT/NV5
NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHÀ THẦU

Kính gửi: - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

- Liên danh Vinci CGP/Pilecon

(Lầu 5, số 51-53 Võ Văn Tần, Q3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn thư đềngày 04/10/2001 của Liên danh xây dựng Vinci CGP/Pilecon (Do ông Herve Abt,Giám đốc dự án ký) về việc chứng từ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính thì trường hợp Liên danh Vinci CGP/Pilecon, là Nhàthầu xây dựng công trình Nhà máy nước 300.000 m3/ngày tại Thủ Đức, không thựchiện chế độ kế toán Việt Nam thì mỗi khi thực hiện thanh toán tiền cho Liêndanh theo hợp đồng, Công ty cấp nước Lyonaise Việt Nam (là Bên Việt Nam ký hợpđồng) tự kê khai thuế GTGT và thuế TNDN theo mẫu số 03NT-TCT ban hành kèm theoThông tư này (lưu ý ghi đúng tên của Liên danh và nội dung thanh toán) và thựchiện nộp số thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước. Số thuế GTGT đã nộp thaycho Nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của Công ty cấp nước Lyonaise Việt Nam vàđược khấu trừ theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số169/1998/TT-BTC .

Cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm xác nhận về số thuếphải nộp và số thuế đã nộp theo từng lần thanh toán giữa Công ty cấp nướcLyonaise Việt Nam và Liên danh cũng như xác nhận về số thuế phải nộp, số thuếđã nộp của toàn bộ hợp đồng khi Công ty cấp nước Lyonaise Việt Nam thực hiệnviệc quyết toán thuế sau khi kết thúc hợp đồng theo hướng dẫn tại Mục III, PhầnC Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Các xác nhận của cơ quan thuế địa phương về số thuế phảinộp, số thuế đã nộp nêu trên và xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước về sốthuế đã nộp (bản sao có đóng dấu của Công ty cấp nước Lyonaise Việt Nam, là Bênthực hiện việc nộp thuế) là tài liệu để Liên danh xuất trình khi làm thủ tụcchuyển số tiền đã thực hiện nộp thuế này ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên danh xây dựng VinciCGP/Pilecon được biết và thực hiện.