Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 417 TC/TCT NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU CHẾ PHẨM HOÁ CHẤT

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Trả lời Công văn số 5170/TCHQ-KTTT ngày 19/11/2001 của Tổng cục Hải quan về việc mã số tính thuếnhập khẩu chế phẩm hoá chất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (cóhiệu lực từ ngày 01/01/1999); Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suấtthuế nhập khẩu một số mặt hàng của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu.

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới, phiếu kết quả kiểm nghiệm số0110770-771 ngày 20/10/2001 của Trung tâm dịch vụ phân tích và thí nghiệm; thìmặt hàng chloroparaffin thuộc nhóm 3824, mã số 38249090, thuế suất thuế nhậpkhẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan được biết, kiểmtra, xác định hàng thực nhập chloroparaffin hay mặt hàng khác để hướng dẫn việcthực hiện theo đúng quy định.