Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10547 TC/TCT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH 2-3 TRIỆU M3 KHÍ/NGÀY

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Tổng Công ty dầu khí Việt Nam

Trả lời Công văn số 3942/CV-TCKT ngày 10/9/2001 của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam và Công văn số 193/CV-TM ngày 8/10/2001 của Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí về thuế nhậpkhẩu vật tư, thiết bị cho công trình 2 - 3 triệu m3 khí/ngày đêm, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Ngày 28/10/1999 Chính phủ có Công văn số 1135/CP-KTTH chophép Tổng Công ty dầu khí Việt Nam được miễn nộp thuế nhập khẩu đối với máymóc, thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuấtchưa đáp ứng yêu cầu để đầu tư công trình 2 - 3 triệu m3 khí/ngày.

Trường hợp Tổng Công ty dầu khí Việt Nam hoặc đơn vị trúngthầu, đơn vị nhập khẩu uỷ thác đã nộp thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bịnhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứngyêu cầu để đầu tư công trình 2 - 3 triệu m3 khí/ngày sẽ được hoàn lại số thuếnhập khẩu đã nộp tương ứng.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn thuế nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu(Tổng Công ty, hoặc đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị uỷ thác nhập khẩu).

- Tờ khai hàng nhập khẩu, Thông báo thuế và Biên lai nộpthuế nhập khẩu.

- Bảng kê số thuế nhập khẩu đã nộp đối với máy móc, thiết bịnhập khẩu đề nghị được hoàn thuế.

- Hợp đồng giao thầu hoặc quyết định chỉ định thầu của TổngCông ty dầu khí Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt giao cho đơn vị nhậnthầu (nếu là bản sao thì phải có xác nhận sao y bản chính của đơn vị).

- Danh mục máy móc, thiết bị dùng cho công trình 2-3 triệum3 khí/ngày thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, hoặc sản xuất chưa đápứng yêu cầu, đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xác nhận.

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu uỷthác (nếu là bản sao thì phải có xác nhận sao y bản chính của đơn vị).

- Xác nhận của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam về số lượng máymóc, thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuấtchưa đáp ứng yêu cầu đầu tư cho Công trình.

Căn cứ hồ sơ trên, cơ quan Hải quan nơi đơn vị làm thủ tụcnhập khẩu sẽ ra quyết định hoàn thuế nhập khẩu.