Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10429 TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGTĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ
XỬ LÝ CHẤT THẢI

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận đượccông văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về thuế suất thuế giá trị giatăng áp dụng đối với các dịch vụ xử lý chất thải, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thểviệc áp dụng thuế GTGT đối với các dịch vụ này như sau:

Tại điểm 14 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng(GTGT) đã hướng dẫn các dịch vụ phục vụ công cộng không chịu thuế GTGT gồm:"Các dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dâncư bao gồm các hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải, khơithông cống rãnh, xử lý nước thải, úng ngập đường phố và khu dân cư". Cácdịch vụ nêu trên được xác định là phục vụ công cộng căn cứ vào mục đích kinhdoanh không vì lợi nhuận mà vì quyền lợi chung của xã hội, cộng đồng; được Nhànước thanh toán tiền dịch vụ hoặc thu phí theo mức quy định của Nhà nước do cáctổ chức và cá nhân thực hiện.

Các dịch vụ không được xác định là dịch vụ phục vụ công cộngnêu trên phải chịu thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các dịch vụnày như sau:

+ Các dịch vụ: thu gom rác, đất, chất phế thải, hút phế thảitừ bể phốt… và vận chuyển các loại phế thải nêu trên áp dụng mức thuế suất 5%.

+ Các dịch vụ sửa chữa cống rãnh, sửa chữa nhà cửa, sửa chữacông trình phụ, làm vệ sinh phương tiện vận tải… áp dụng mức thuế suất 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biếtvà hướng dẫn thực hiện. Những trường hợp trước đây đã áp dụng khác với hướngdẫn tại văn bản này không phải truy thu hoặc tính lại thuế GTGT.