Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4206 TCT/NV1 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGTSẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số934 CV/CT ngày 2/10/2001 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc thuế suất thuế GTGTcủa sản phẩm bê tông tươi, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.17, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT thì các loại hàng hoá, dịch vụ khác không nằm trong nhóm thuế suất0%; 5%; 20% thì áp dụng mức thuế 10%. Do vậy sản phẩm bê tông tươi khi tiêu thụáp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng trị biết, thựchiện.