Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3858/TCT /NV4 NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số 1485/CT /CN-XD-GT ngày 7/9/2001 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế suất thuế giátrị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ về thuế GTGT thì mặt hàng huân chương, huy chương,khung bằng khen bằng nhôm thuộc nhóm 3.17- "Các loại hàng hoá, dịch vụkhác không quy định ở nhóm thuế suất 0%, 5%, 20% ở mục II phần B Thôngtư", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định thông báo cho đơn vị biết vàthực hiện.