Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1261 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU
SẢN XUẤT THUỐC PARACETAMOL

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu y tế ĐồngTháp

Trả lời Công văn số 27/CV-2001 ngày 11/01/2001 của Công tyxuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp về việc xin xác nhận thuế suất thuế nhập khẩunguyên liệu sản xuất paracetamol; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (cóhiệu lực từ ngày 01/01/1999); Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của BộTài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng Acetaminophen hay Acetamide,N-(4-hydroxyphenyl)-,thuộc nhóm 2924, mã số 29242990, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

2. Để bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước, Biểu thuếsuất thuế nhập khẩu hiện hành quy định mức thuế suất cao đối với thành phẩmtrong nước đã sản xuất được, đáp ứng nhu cầu về chất lượng, số lượng và mứcthuế suất thấp đối với nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất. Mặt hàngparacetamol trong nước đã sản xuất được nên Biểu thuế nhập khẩu hiện hành đãxây dựng mức thuế suất cho thuốc paracetamol là 10% còn nguyên liệu sản xuất rathuốc paracetamol 3% là phù hợp .

Bộ Tài chínhthông báo để Công ty xuất nhập khẩu Y tếĐồng Tháp được biết.