Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 876/NHNN-CSTT
NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN
CÁC GIẢI PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY QUY ĐỊNH TẠI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2000/NQ-CP

Kínhgửi: Các tổ chức tín dụng

Thực hiện sự chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 578/CP-KTTH ngày 25/6/2001 của Văn phòngChính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiệncác giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày31/7/2000 của Chính phủ về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 như sau:

1. Thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay tại Nghịquyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành 02 văn bản hướng dẫn:Thông tư số 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;Thông tư Liên tịch số 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC ngày 22/11/2000 của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính.

2. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số578/CP-KTTH ngày 25/6/2001 của Văn phòng Chính phủ, các tổ chức tín dụng đượctiếp tục thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại các văn bản nói trên.