công văn

CÔNG VĂN

CỦACHÍNHPHỦ SỐ 830/CP-NN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1999
VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/1999/CT-TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Bộ Tài chính

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

- Tổng cục địa chính

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Xét đề nghị của Tổngcục Địa chính (Công văn số 1183/1999/TT-TCĐC ngày 7 tháng 8 năm 1999), của Uỷban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 1815/UB-NNĐC ngày 04 tháng 8 năm1999), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất đối với 1073 thôn bản nghèo thuộc Khu vực III như đối với 1715 xã nghèo,vùng sâu, vùng xa, vùng cao và các xã biên giới theo Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý cho phép ghi nợ tiền lệ phí trước bạ như đối vớiviệc ghi nợ tiền sử dụng đất và tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu có)trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị và đất ở nông thôn theo Chỉ thịsố 18/1999/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Địa chính, Bộ Tài chính sớm ra thông tư hướng dẫncụ thể cho các địa phương thực hiện.