CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 95/TCHQ-GSQL
NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC TIÊU HUỶ
PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM GC

Kính gửi : Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố

Theo đề nghị của Hải quan một số địa phương về giải quyếtvướng mắc đối với trường hợp phế liệu, phế phẩm gia công sau khi tiến hành tiêuhuỷ vẫn còn sử dụng được vào mục đích khác, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Việc miễn thuế đối với các loại phế liệu, phế phẩm giacông nếu đã thực hiện tiêu huỷ, theo hướng dẫn tại điểm 9. 1 mục A, phần III,Thông tư 03/1998/TT-TCHQ và điểm 1 Công văn số 4201/TCHQ-GSQL ngày 16/11/1998chỉ áp dụng đối với các loại phế liệu, phế phẩm sau khi tiêu huỷ, đã bị huỷhoàn toàn (không còn sử dụng được vào mục đích khác).

2. Đối với các loại phế liệu, phế phẩm sau khi tiêu huỷ,không bị huỷ hoàn toàn mà trở thành phế liệu dưới dạng nguyên liệu sử dụng chomục đích khác (ví dụ: phế liệu là máy móc, thiết bị hoặc các sản phẩm khác từkim loại, sau khi huỷ sẽ trở thành phế liệu kim loại nguyên liệu), thì tuỳ từngtrường hợp cụ thể, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định việc thuthuế nhập khẩu và các loại thuế khác phù hợp với dạng phế liệu sử dụng vào mụcđích khác sau khi tiến hành tiêu huỷ.

Đề nghị Lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạocác đơn vị trực thuộc thực hiện và báo cáo Tổng cục Hải quan kịp thời nhữngphát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.